Ako pridať domenu na vpsko

February 15, 2011

Asi pred týždňom som si kúpil vpsko u wedosu. Mal som na to hneď niekoľko dôvodov, a to preťaženie dedikovaného servera a časté výpadky servera, ktoré moc riešiť neviem a kvôli množstvu bežiacich scriptov a stránok asi ani nebudem. Často sa tak stávalo, že som malé scripty a stránky nemohol používať a dosť ma to brzdilo. Mám množstvo jednoduchých scriptov, ktoré mi uľahčujú množstvo času či už s doménami, rankami a v podstate všetko, čo robím a dá sa to automatizovať. Tak som si povedal, že si kúpim vpsko a skúsim aspoň nainstalovať Lamp a v podstate celý server.V podstate sa to podarilo, síce som pomerne často nevedel ako ďalej a otravoval brata.

Momenátlne tam presúvam menšie weby a blogy, nech sa to na dedikáči trochu sprehľadní. Myslel som, že keď tam nainštalujem webmin (čo je free verzia alternativi control panela či plesku), tak jedným klikom pridám doménu. To sa však nestalo a musel som vypĺňať formuláre o virtual hoste, záznamu do bindu či ukladanie error logov. Tak asi ostanem pri tom, že na stránky, kde budem chcieť aktuálny obsah alebo aspoň väčšie množstvo obsahu, budem manuálne pridávať na vps. Tak aby som nestratil nastavenia suborov v apache sites-enabled a sites-available, dám to sem.

Obsah nastavenia /etc/apache2/sites-enabled/lucas03.com

VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
ServerName lucas03.com
ServerAlias *.lucas03.com

#Indexes + Directory Root.
Options +Includes -Indexes +FollowSymLinks
DirectoryIndex index.html index.php
php_admin_value open_basedir /var/www/lucas03.com/:/tmp/:/usr/share/php/
VirtualDocumentRoot /var/www/%-2.0.%-1.0/%-3
CustomLog /var/log/apache2/lucas03.com.log combined
</VirtualHost>

a /etc/apache2/sites-available/lucas03.com
Obsah nastavenia /etc/apache2/sites-enabled/lucas03.com

VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
ServerName lucas03.com
ServerAlias *.lucas03.com

Indexes + Directory Root.
Options +Includes -Indexes +FollowSymLinks
DirectoryIndex index.html index.php
php_admin_value open_basedir /var/www/lucas03.com/:/tmp/:/usr/share/php/
VirtualDocumentRoot /var/www/%-2.0.%-1.0/%-3
CustomLog /var/log/apache2/lucas03.com.log combined
</VirtualHost>

Po vytvorení týchto súborov ešte musím vytvoriť zložky, kde bude zdrojové súbory stránook. V mojom prípade je to /var/www:

mkdir /var/www/lucas03.com /var/www/lucas03.com/www

Aby fungovali obe varianty, aj s www aj bez, treba vytvori5 symlink.

cd /var/www/lucas03.com/

ln -s www _

A prípadne ešte pridať permissions uživateľovi ftp.

chown -R ftpuser:ftpuser /var/www/lucas03.com/www

Ešte som mal problém s dynamickým virtualhostom. Tak ešte prikladám obsah /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf

phpMyAdmin default Apache configuration

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
Options FollowSymLinks
DirectoryIndex index.php
php_admin_value open_basedir /etc/phpmyadmin/:/usr/share/phpmyadmin/:/tmp/:/usr/share/php/

<IfModule mod_php5.c>
AddType application/x-httpd-php .php
php_flag magic_quotes_gpc Off
php_flag track_vars On
php_flag register_globals Off
php_value include_path .

Authorize for setup

<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
<IfModule mod_authn_file.c>
AuthType Basic
AuthName “phpMyAdmin Setup”
AuthUserFile /usr/share/phpmyadmin/htpasswd.setup
</IfModule>
Require valid-user
<<>/Directory>

Disallow web access to directories that don’t need it

<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
Order Deny,Allow
Deny from All

<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
Order Deny,Allow
Deny from All

Síce by sa na to dal spraviť script, čo by to naraz všade pridalo a nastavilo, asi to budem robiť len manuálne. Na mikrostránky pre podporu a predaj reklamy použijem nejaký ten hosting ala hostgator za par usd, stále viac sa my prestáva pačíť myšlienka mať to na jednej IP a tých hostingov začnem využívať asi viac.


Written by Lucas03 , who uses this as diary. Contact at admin[a]lucas03.com